Image
Hier vind je de laatste versie (2024) van de Algemene Voorwaarden.
Via button kun je ook een PDF  van de voorwaarden openen.

Algemene voorwaarden 2024  
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op (het) voorstel(len) die door Gids&Host voor de opdrachtgever zijn uitgewerkt. De algemene voorwaarden kunnen door Gids&Host gewijzigd worden.   

1.Deelnemers   
1.1Indien één persoon gereserveerd heeft voor een groep deelnemers, zal deze persoon fungeren als groepsleider/contactpersoon, waarbij deze de voorwaarden zal moeten voorhouden aan de groep. 
1.2 Deelnemers onder de 18 jaar dienen vergezeld te worden door minimaal één volwassen persoon.   1.3 Opdrachtgever/deelnemers aan het goedgekeurde voorstel dienen tijdig aanwezig te zijn op de overeengekomen locatie, datum en tijdstip van het goedgekeurde voorstel.  
1.4 Aantal deelnemers is minimaal 10 en maximaal 20 per voorstel.   

2. Totstandkoming overeenkomst   
2.1 Een goedgekeurd voorstel komt tot stand indien Gids&host samen met de opdrachtgever een voorstel en/of dienst, telefonisch of schriftelijk hebben doorgenomen en deze mondeling en/of schriftelijk accorderen.   
2.2 De opdrachtgever kan van Gids&Host verlangen om het goedgekeurde voorstel als schriftelijk offerte  aan te bieden.   
2.3 Schriftelijke voorstel(len) (offerte(s) is/zijn gedateerd en hebben een geldigheid van 14 dagen.  

3.Voorbehoud 
3.1 Gids&Host behoudt zich het recht voor het goedgekeurde voorstel of de prijzen te wijzigen als de omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Dit is uitsluitend ter beoordeling van Gids&Host.

3.2 De overeengekomen starttijd in het goedgekeurde voorstel kan afhankelijk van de omstandigheden eventueel in samenspraak tussen Gids&Host en opdrachtgever worden aangepast. Dit kan tot maximaal drie dagen voorafgaande aan de overeengekomen datum van de uit te voeren activiteit.
3.4 Is er sprake van een goedgekeurd voorstel/dagprogramma, waarin catering is opgenomen door de opdrachtgever voor de deelnemers, dan komen kosten voor catering van de gids, voor rekening van de opdrachtgever.  

4. Betaling/facturering
4.1 Betaling geschiedt contactloos of via factuur. De betaalwijze wordt doorgesproken tijdens het voorstel van Gids&Host.
4.2 Gids&Host kan een aanbetaling verlangen van de opdrachtgever. Dit is het geval bij voorstellen die financieel hoger zijn dan € 500,00. De aanbetaling betreft 30% van de totaal som. De betaaltermijn voor deze aanbetaling is tien werkdagen.

4.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen de termijn van eenentwintig dagen. Contactloze betalingen na afloop van de uitvoering van het goedgekeurde voorstel
.
4.4 Indien de uitvoering van het voorstel van Gids&Host binnen twee weken na goedkeuring plaats vindt, is factuurbetaling per omgaande verplicht.
4.5 Bij niet tijdige betaling door de klant behoudt Gids&Host zich het recht voor het geboekte voorstel te annuleren, waarbij annuleringskosten zullen worden berekend.

4.6 facturering vindt plaats op basis van nacalculatie.   4.7. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van prijsstijgingen. 
4.8. Gids&Host hanteert stukprijs of uurtarief. Uurtarief is voor 2024 vastgesteld op € 55,00 en wordt afgerond en berekent per half uur. Reistijd is werktijd. Stukprijs wordt per voorstel vastgesteld.

5. Annulering 
5.1 Gids&Host heeft het recht te besluiten tot het annuleren van een programma. In dat geval wordt de klant onmiddellijk op de hoogte gesteld.

5.2 Eventueel reeds betaalde gelden worden per omgaande terugbetaald.
5.3 Gids&Host aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade en/of kosten dan ook aan de zijde van de klant indien het goedgekeurde voorstel als gevolg van annulering niet door kan gaan.
5.4 Bij eventueel ernstig misgedrag van één of meerdere deelnemers kan Gids&Host besluiten tot uitsluitsel van de desbetreffende(n) voor de rest van het programma zonder dat restitutie mogelijk is.

5.5 Gids&Host behoudt zich het recht om wegens pandemie (bv Corana/Covid) maatregelen een overeengekomen voorstel te kunnen annuleren.  
5.6 Gids&Host kan wegens weersomstandigheden/overmacht besluiten het goedgekeurde voorstel te annuleren. Eventuele kosten die vooraf gemaakt zijn door Gids&Host met betrekking tot het goedgekeurde voorstel worden in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Een alternatieve datum wordt in samenspraak met de opdrachtgever bepaalt. De eindfactuur zal dan verminderd worden met de reeds betaalde eventuele eerder verrekende kosten.  
5.7 Gids&Host annuleert het goedgekeurde voorstel eenzijdig als de opdrachtgever later dan 15 minuten na overeengekomen aanvangstijd aanwezig, of helemaal niet arriveert op de vooraf overeengekomen start locatie. Vooraf gemaakte kosten met betrekking tot het overeengekomen voorstel worden in rekening gebracht bij opdrachtgever.  
5.8 Bij een vertraagde start van het programma, of door onvoorziene omstandigheden behoud Gids&Host zich het recht voor overeengekomen onderdelen van het voorstel te wijzigen of te laten vervallen.

6. Annulering door de klant  
6.1 Annulering door de opdrachtgever kan telefonisch en daarna dient de opdrachtgever de annulering schriftelijk per e-mail door te geven.

6.2. In geval de opdrachtgever het goedgekeurde voorstel om welke reden dan ook annuleert, kan Gids&Host besluiten om reeds gemaakte kosten in rekening brengen.

6.3 Annulering kan tot en met 10 dagen vóór aanvang van het goedgekeurde voorstel kosteloos geannuleerd te worden.

6.4 Annulering vanaf 7 dagen tot 3 dagen vóór aanvang van het goedgekeurde voorstel wordt 50 % van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

6.5 Annulering vanaf 3 dagen vóór aanvang van het goedgekeurde voorstel en in geval van ‘no-show’ wordt 100% in rekening gebracht.

6.6 Deelnemers dienen op de afgesproken tijd op de afgesproken locatie aanwezig te zijn. Indien een deelnemer te laat is, kan deze geen enkel recht doen gelden op enigerlei schadevergoeding of restitutie van betaalde gelden.

7. Aansprakelijkheid  
7.1 Deelname aan het goedgekeurde voorstel geschiedt geheel voor eigen risico.

7.2 Gids&Host accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor welke schade van de opdrachtgever dan ook, direct of indirect, die door de opdrachtgever wordt geleden tijdens dan wel als gevolg van het goedgekeurde voorstel.

7.3 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een passende reis-, ongevallen- en/of annuleringsverzekering.

7.4 Gids&Host aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor foto’s, copyright, folder en ander voorlichtingsmateriaal, voor zover door derden uitgegeven of ter beschikking gesteld. 

7.5 Bij deelname aan het goedgekeurde voorstel is Gids&Host op generlei aansprakelijk voor eventueel geleden schade door mogelijk gebrek aan communicatiemogelijkheden, transport of medische hulp ter plekke.
7.6 Gids&Host kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor oponthoud, schema wijzigingen, vertragingen bij uitvoering van diensten door derden.  
7.7 Kennelijke fouten en vergissingen in het programma binden Gids&Host niet. 

7.8 De opdrachtgever/deelnemer(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Gids&Host ter bevordering van een goede uitvoering van het programma en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte deelnemer. Iedere deelnemer dient zich te houden aan de opgegeven tijden in het programma en de aanwijzingen van de leiding

8. Vrijwaring  
8.1 De opdrachtgever vrijwaart Gids&Host voor alle aanspraken van derden in gevallen waarin de opdrachtgever (al dan niet gedeeltelijk) de betreffende schade (mede) heeft veroorzaakt dan wel daarvoor (deels) aansprakelijk is.  
8.2 Bij de inzet van audio communicatie middelen zoals de “transmitter” en “receiver” is bij schade aan deze middelen de opdrachtgever verantwoordelijk en dient financiële compensatie ter vervanging van de middelen beschikbaar te stellen aan Gids&Host.  

9. Klachten

9.1 Als een deelnemer een klacht heeft dan is het verstandig deze meteen bij de gids te melden. Deze onderzoekt of de aanleiding voor de klacht onmiddellijk kan worden weggenomen. 

9.2 Als directe indiening van een klacht niet mogelijk is, of als de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze het liefste binnen 2 werkdagen en uiterlijk binnen 14 dagen erna schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Gids&host. 

9.3 Gids&Host zal haar best doen om de klacht naar tevredenheid op te lossen.  

10. Geschillen  
10.1De intentie is om geschillen met deelnemers in goed onderling overleg op te lossen.  

11. Toepasselijk recht
 
11.1 Op alle overeenkomsten en alles wat hiermee verband houdt, zijn uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing. 

Informatie

Deze pagina geeft het totaal overzicht en de menumogelijkheden om meer te weten te komen over gids&host.

Natuurlijk kun je keuzes maken uit de menus die getoond worden. .

Links

Hier mogelijk interessante links:

https://saarberg-fotografie.nl/almere-centrum